മാസം 10000 രൂപ വീതം Mutual Fund’s ല്‍ നിക്ഷേപിച്ച് കോടികളുണ്ടാക്കാം !!!

മാസം 10000 രൂപ വീതം Mutual Fund’s ല്‍ നിക്ഷേപിച്ച് കോടികളുണ്ടാക്കാം !!!.മികച്ച ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനോളം ലാഭം നൽകുന്ന മറ്റൊരു നിക്ഷേപ മാർ​ഗമില്ല. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ അപാകതകളുണ്ടായാൽ നഷ്ട സാധ്യതകളും വളരെ കൂടുതലാണ്. റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള നിക്ഷേപകന്റെ താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് വിവിധ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. രാജ്യത്തെ മുന്നാമത്തെ mutual fund house ആയ Adithya Birla Sunlife Mutual fund house ന്‍റെ ചില NEW FUND offers […]

What is the procedure to BUY ADDITIONAL Mutual Fund units?

Buying more units (Additional Purchase) either of the same mutual fund scheme or of a different mutual fund scheme under the SAME FOLIO is an additional purchase, which can be done through Additional Purchase slips provided along with the account statement. After filling the same, the investor will have to attach a cheque with it […]

NIFTY 200 Quality 30 Index

The NIFTY 200 Quality 30 Index (launched in April 2018) includes top 30 companies from its parent NIFTY 200 index, selected based on their ‘quality’ scores. The quality score for each company is determined based on return on equity (ROE), financial leverage (Debt/Equity Ratio) and earning (EPS) growth variability analysed during the previous 5 years. […]